Privacy

Algemene voorwaarden individuele deelnemers 2017

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: het door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement: TCS Amsterdam Marathon. b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd (bij de Marathon is dit 18 jaar en bij de Halve Marathon 16 jaar) te hebben bereikt. 2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 2.3. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is toegestaan voor de Deelnemer aan de marathon, halve marathon en 8 km. Overdracht is mogelijk t/m 15 augustus 2017 via je persoonlijke MyLaps account. 2.4 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. Voor leden van Le Champion geldt dat bij schriftelijke annulering vóór 1 september 2017 er restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaats kan vinden. Na 31 augustus vindt er ook voor de leden van Le Champion geen restitutie plaats op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer. 2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen (zoals SMS-service) aan Deelnemer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde Running shirts; deze zullen per post worden toegezonden. 2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement TCS Amsterdam Marathon, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. 2.Reglement individuele deelnemers 2017

Artikel 1

De TCS Amsterdam Marathon wordt georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2

De TCS Amsterdam Marathon wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4

De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8

Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9

Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 13

De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14

De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS BibTag. De bruto-eindtijden worden in de uitslag naar boven afgerond op hele seconden. In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden. De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 15

Elke Deelnemer aan de marathon (42,2 km) die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 16

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 17

Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 18

Bij deelname aan de TCS Amsterdam Marathon gelden de volgende limieten: - 42 km: 6.00 uur; - 21 km: 3.00 uur; - 8 km: 1.05 uur.

Artikel 19

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

Artikel 20

Het volgen van de wedstrijd en recreatieloop in auto's, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 21

De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 22

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 23

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. 3.Algemene voorwaarden Businessloop 2017

Artikel 1:

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: een door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement TCS Amsterdam Marathon. b. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. c. Team: een groep van ten hoogste tien Deelnemers. d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team. e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement. f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Bedrijven; Teams

2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn: a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland; b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland; c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. 2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten. 2.3. Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met één of meer Teams van maximaal 10 deelnemers per Team.

Artikel 3: Deelnemers

3.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt (bij de Halve Marathon is dit 16 jaar; bij de 8 km is dit 14 jaar. 3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Bedrijf akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 3.3. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven. 3.4. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 31 augustus 2017 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij annulering van 1 mei t/m 31 augustus 2017 wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 31 augustus 2017 wordt 100% van de kosten van het /de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. een andere manier dan deze is de overdracht van startnummers van Deelnemers bij de Businessloop niet mogelijk. 3.5. De Organisator kan op grond van overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal aan Deelnemende Bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Running shirts; deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd, cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Running shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren. 4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 4.6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is.

Artikel 6: Persoonsgegevens

De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door het Deelnemend Bedrijf toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemend Bedrijf. Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement TCS Amsterdam Marathon. 4.Reglement Businessloop 2017 Toepassing Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Wijze van voortbeweging Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn. Startpositie Deelnemers aan de Business Run starten vanuit een speciaal daartoe ingericht “Business startvak”. Start een Deelnemer vanuit een ander startvak, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Startnummer De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Medisch paspoort De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn. Deadline / laatste loper In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet de finish zijn gepasseerd. Deelnemers die buiten de limiettijd finishen, worden niet opgenomen in de uitslag. Er gelden de volgende tijdslimieten: - 21,1 km: 3 uur; - 8 km: 1.05 uur. Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. Instructies wedstrijdleiding Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. Tijdregistratie Elke deelnemer dient te lopen met een door de organisatie ter beschikking gestelde MYLAPB BibTag. Voor registratie van de uitslag dient men vanuit het juiste startvak de matten bij de start te passeren. Teamuitslag a. Elk Team dient uit minimaal vijf personen te bestaan om in de teamuitslag te worden opgenomen; b. Voor het teamresultaat worden de tijden bij elkaar geteld van de vijf snelste lopers van het team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 5e loper doorslaggevend. Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar; c. De gelopen tijd wordt bepaald door de netto-tijd die met de BibTag is geregistreerd. Startvertraging zal dus worden verrekend; d. Deelnemers die met meer dan één BibTag lopen worden gediskwalificeerd. Vaststelling uitslag De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft. Overige bepalingen - De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. - Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen. - Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. - Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. - De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt. - Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Overige gevallen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. 5. Algemene voorwaarden Goede Doelen 2017

Artikel 1:

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: een door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement TCS Amsterdam Marathon. b. Deelnemend Goed Doel: een Goed Doel of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. c. Team: een groep van ten hoogste tien Deelnemers. d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Goed Doel op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team. e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Goed Doel en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement. f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemend Goed Doel een Overeenkomst is aangegaan. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Goede Doelen; Teams

2.1. Deelnemende Goede Doelen kunnen zijn: a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland; b. stichtingen geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland; c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. 2.2. ANBI, een Goed Doel dient de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) status te hebben op moment van inschrijven. 2.3. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten. 2.3. Elk Deelnemend Goede doel neemt deel met één of meer Teams van maximaal 10 deelnemers per Team.

Artikel 3: Deelnemers

3.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt (bij de Halve Marathon is dit 16 jaar; bij de 8 km is dit 14 jaar.) 3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Goed doel voor deelname is uitgenodigd middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Goede Doel akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 3.3. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven. 3.4. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 31 augustus 2017 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij annulering van 1 mei t/m 31 augustus 2017 wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 31 augustus 2017 wordt 100% van de kosten van het /de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. een andere manier dan deze is de overdracht van startnummers van Deelnemers bij de Businessloop niet mogelijk. 3.5. De Organisator kan op grond van overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal aan Deelnemende Bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Running shirts; deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd, cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Running shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Goede Doel mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. 4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Goede Doel aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 4.4. Het Deelnemend Goed Doel verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Goede Doel verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren. 4.5. Het Deelnemend Goede doel vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Goed Doel van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 4.6. Het Deelnemend Goed Doel vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.4.7. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe). 4.8 De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 4 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 5: Portretrecht

De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer/Deelnemend Goed Doel of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer/Deelnemend Goed Doel verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer/Deelnemend Goed Doel zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Persoonsgegevens

De door het Deelnemend Goed Doel of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Goed Doel of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door het Deelnemend Goed Doel toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemend Goed Doel. Deelnemend Goed Doel of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Reglement

7.1. Op de deelname door het Deelnemend Goed Doel en de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement TCS Amsterdam Marathon, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op tcsamsterdammarathon.nl 7.2. Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. 7.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. 7.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 8: Geschillen

7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de het Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator. 6. Reglement Goede Doelen 2017 Toepassing Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Wijze van voortbeweging Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn. Startpositie Deelnemers aan de Goede Doelen Run starten vanuit een speciaal daartoe ingericht “Goede Doelen startvak”. Start een Deelnemer vanuit een ander startvak, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Startnummer De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Medisch paspoort De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn. Deadline / laatste loper In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet de finish zijn gepasseerd. Deelnemers die buiten de limiettijd finishen, worden niet opgenomen in de uitslag. Er gelden de volgende tijdslimieten: - 21,1 km: 3 uur; - 8 km: 1.05 uur. Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. Instructies wedstrijdleiding Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. Tijdregistratie Elke deelnemer dient te lopen met een door de organisatie ter beschikking gestelde MYLAPB BibTag. Voor registratie van de uitslag dient men vanuit het juiste startvak de matten bij de start te passeren. Teamuitslag a. Elk Team dient uit minimaal vijf personen te bestaan om in de teamuitslag te worden opgenomen; b. Voor het teamresultaat worden de tijden bij elkaar geteld van de vijf snelste lopers van het team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 5e loper doorslaggevend. Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar; c. De gelopen tijd wordt bepaald door de netto-tijd die met de BibTag is geregistreerd. Startvertraging zal dus worden verrekend; d. Deelnemers die met meer dan één BibTag lopen worden gediskwalificeerd. Vaststelling uitslag De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft. Overige bepalingen - De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. - Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen. - Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. - Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. - De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt. - Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Overige gevallen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.